top of page
  • Writer's pictureThe Climate Herald

Agriculture and Fossil Fuels Mainly Responsible for Rising Levels of Methane Emissions


Methane, one of the most dangerous and potent greenhouse gases has risen to its highest concentration levels on record according to a new study. The main culprits? Agriculture and the burning of fossil fuels.


In 2019, our CO2 emissions from man-made sources such as fossil fuel burning and deforestation reached approximately 43 billion metric tonnes. Our lack of substantial action to reduce emissions hasn’t slowed down the warming of the planet and we currently find ourselves at 1.1℃ warmer than pre-industrial levels. Going beyond 1.5℃ will be catastrophic and, at this rate, we’re on track to reach 3℃ or even 4℃.


Methane emissions are also on the rise as its global concentrations reached an average of about 1875 parts per billion at the end of 2019. This is more than two-and-a-half times higher than preindustrial times. Even though CO2 levels in the atmosphere are much higher than methane, its ability to absorb infrared radiation much more efficiently makes it 86 times more potent for global warming than CO2 on a 20-year timescale.


A new study published on Environmental Research Letters analysed global methane levels from 2017 (the latest statistics available) and compared them to the 2000-2006 period.


Agriculture, waste and fossil fuels


The most significant finding from the study is that over half of the methane found in the atmosphere comes from anthropogenic (human-made) sources, mainly agriculture, waste, and the extraction and use of fossil fuels.


In 2017, agriculture and waste processes contributed to 60% of the methane concentration increase mainly from enteric fermentation (the digestive process of livestock), manure and landfills. Fossil fuels were responsible for 40% increase mainly from coal mining, oil and gas.


Natural methane emissions


A lot of methane is also released from natural sources such as wetlands and freshwater ecosystems. The research found that the amount of methane in the atmosphere from these sources hasn’t really changed since the 2000-2006 period. It’s also important to note however that these natural sources also tend to have a high potential for capturing and storing methane and other greenhouse gases. In 2017, the methane concentration from natural sources accounted for less than 40% of the total amount.

The global methane budget for the year 2017 based on top-down methods for natural sources and sinks (green), anthropogenic sources (orange), and mixed natural and anthropogenic sources (hatched orange-green for ‘biomass and biofuel burning’).

Methane emissions around the world


The level of methane emissions increase in the different sectors was not uniform across the globe. South and Southeast Asia, including China, saw a significant increase in emissions from agriculture, waste and fossil fuel sectors and the United States also reported an increase in fossil fuel emissions. Europe, on the other hand, was the only continent where methane emissions appear to be decreasing. Of course, with the outsourcing of large industries like agriculture and mining outside of rich continents like Europe to other parts of the world, this comes as no surprise.


Rob Jackson, one of the study’s main authors and the chairperson of the Global Carbon Project, highlighted the importance of tackling methane emissions through effective policy which is currently non-existent:


“CO2 is still the beast to slay but warming from methane is the next most important. Acting aggressively on methane can buy us time to address CO2 and shave half a degree off the peak temperature”
 

Земјоделството и фосилните горива се главни виновници за зголемувањето на нивото на емисии на метан


Метанот, еден од најопасните и најпотентни стакленички гасови се искачи на рекордно ниво на концентрација, укажува нова студија. Главните виновници за ова? Земјоделството и горењето на фосилни горива.


Во 2019-та година, нашите антропогени (човечки) емисии на јаглероден диоксид (СО2) како што се горењето на фосилни горива и уништувањето на шумите, достигнаа приближно 43 милијарди метрички тони. Недостатокот на значителна акција за намалување на емисиите го помогна затоплувањето на планетата и во моментов се наоѓаме на 1.1℃ глобално затоплување од пред-индустриското ниво. Надминувањето на глобалното затоплување над 1.5℃ ќе биде катастрофално, а со оваа брзина сме на добар пат да достигнеме дури 3℃ или 4℃.


Емисиите на метан се исто така во пораст, бидејќи неговата вкупна концентрација достигна просек од околу 1875 делови на милијарда на крајот на 2019-та година. Ова е повеќе од два и пол пати повисоко од пред-индустриското ниво. И покрај тоа што нивото на СО2 во атмосферата е многу повисоко од метанот, способноста на метанот да апсорбира инфрацрвено зрачење поефикасно, го прави овој гас 86 пати повеќе потентен за глобално затоплување од СО2 во временска рамка од 20 години.


Новата студија објавена на Environmental Research Letters ги анализира глобалните нивоа на метан од 2017-та година (последната достапна статистика) и ги споредува со периодот од 2000-2006-та година.


Земјоделство, отпад и фосилни горива


Најзначајниот наод од студијата е дека над половина од метанот што се наоѓа во атмосферата потекнува од антропогени извори, главно земјоделството, отпадот и екстракцијата и употребата на фосилни горива.


Во 2017-та година, активностите во земјоделството и отпадот придонеле 60% од зголемувањето на концентрацијата на метанот главно од етерична ферментација (дигестивниот процес на добитокот), ѓубрива и депонии. Фосилните горива биле одговорни за зголемување од 40%, главно од рударството на јаглен, нафта и фосилен гас.


Природни емисии на метан


Голем дел од метанот е исто така ослободуван од природни извори како што се мочуриштата и екосистемите на слатководни води. Новата студија открила дека количината на метан во атмосферата од овие извори не е значајно променета од периодот 2000-2006-та година. Сепак, важно е да се напомене дека овие природни извори имаат тенденција да имаат голем потенцијал како понори, за зафаќање и складирање на метан и на други стакленички гасови.

Во 2017-та година, концентрацијата на метан емитиран метан во атмосферата од природни извори учествувала со помалку од 40% од вкупната количина.


Глобалниот буџет на метан за 2017-та година се заснова на методите од горе-надолу за природни извори и понори (зелена), антропогени извори (портокалова) и мешани природни и антропогени извори (искористено портокалово-зелена боја за „биомаса и гориво на биогориво“).

Емисиите на метан ширум светот


Според студијата, нивото на пораст на емисиите на метан во различни сектори не е рамномерно низ целиот свет. Јужна и Југоисточна Азија, вклучително и Кина, забележуваат значително зголемување на емисиите од секторот земјоделство, отпад и фосилни горива, а Соединетите Американски Држави пријавуваат зголемување на емисиите на метан само од фосилните горива. Европа, од друга страна, е единствениот континент каде се чини дека емисиите на метан се намалуваат. Се разбира, голема улога овде игра преносот на изворите на метан од големите индустрии како земјоделство и рударство, надвор од богатите континенти како Европа, во други делови на светот.


Роб Џексон, еден од главните автори на студијата и претседател на Global Carbon Project, ја истакнува важноста за справување со емисиите на метан преку ефективни политики кои во моментов се непостоечки:


„Јаглеродниот диоксид сè уште е ѕверот што треба да го убиеме, но затоплувањето заради емисиите од метан е следниот најважен. Агресивната акција на ова поле може да ни купи време за да се фокусираме на СО2 и да намалиме половина степен од глобалното затоплување“Comments


bottom of page