top of page
  • Writer's pictureThe Climate Herald

Madrid and the World March for Climate Justice

Half a million people gathered on the streets of Madrid on Friday night, halfway through the climate negotiations warning world leaders and policymakers that “the world is waking up to the climate crisis”. The diverse crowd consisted of hundreds of civil society organisations, movements, school children, elderly people, family outings, pets, brass bands, drumming circles, and sound swarms as 500,000 people marched and danced up the Paseo de Castellano in the heart of Madrid for over 4 kilometres. The March stopped at Nuevos Ministerios where speakers from organisations all over the world addressed the crowd including actor Javier Bardem and Greta Thunberg.

Aside from the impressive size of the crowd; the slogans, chants, and the discourse amongst the attendees and speakers should be a clear sign to the negotiators inside the four walls of the COP25 as well as world leaders that people are very aware of why the world is in the situation it currently finds itself in.

"Esta Cumbre Es Una Farsa" (This Summit is a Farce) - referring to the COP25 happening just a few kilometres away.An understanding of the bigger picture was evident as people called out capitalism, fossil fuels, corporate greed, patriarchy and political apathy.


Protestors from Japan urge their governments to stop financing coal projects.

Hundreds of thousands marched up Paseo de Castellano as police closed off one of the busiest streets in the city.

A boisterous and colourful feminist block demanding climate justice by dismantling patriarchy.
The situation in Chile has hung over the COP25 in Madrid like a dark cloud ever since the negotiations got underway. Civil society and indigenous people from all over the world have repeatedly condemned the injustices happening in the South American country making it clear that Santiago is not in fact out of sight out of mind.El Modelo neoliberal nace y muere en Chile / The neoliberal model was born and dies in Chile.
A 10-storey long flag was spread over the crowd in Nuevos Ministerios depicting thousands of faces making up a single eye when looked at from distance as part of the We Are Watching Project. "The portraits represent 190 countries, almost every nation in the world. Together they’re holding leaders accountable for the future of our planet."


Photos: JD Farrugia 

Мадрид и Светот Маршираат за Климатска Правда


Половина милион луѓе се собраа на улиците на Мадрид во петокот навечер, на средината на климатските преговори, предупредувајќи ги светските лидери и креатори на политики дека „светот се буди за климатската криза“. Разновидната толпа се состоеше од стотици граѓански организации, движења, деца, стари лица, семејства, домашни миленици, дувачки бендови и тапани додека 500.000 луѓе маршираа и танцуваа повеќе од 4 километри по Пасео де Кастелано во срцето на Мадрид. Маршот застана во Нуевос Министерсиос, каде говорници од организации низ целиот свет се обратија пред публиката, меѓу кои и актерите Хавиер Бардем и Грета Тунберг.


Настрана од импресивната големина на толпата; паролите, песните и дискурсот меѓу присутните и говорниците треба да бидат јасен знак за преговарачите во рамките на четирите sида на COP25, како и на светските лидери, дека луѓето се свесни зошто светот е во кризата во која се наоѓа во моментов.


„Esta Cumbre Es Una Farsa“ (Овој Самит е Фарса) - осврнувајќи се на COP25 што се случува на само неколку километри.Разбирањето на голема слика беше очигледно присутно помеѓу толпата - капитализмот, патријахатот, фосилните горива, корпоративна алчност, политичка корупција и апатија, беа наброени како предизвикувачи на моменталната криза.


Демонстрантите од Јапонија ја повикуваат својата влада да престане со финансирање на проекти за јаглен.


Стотици илјади лица се собраа на Пасео де Кастелано додека полицијата затвори една од најпрометните улици во градот.


Моќен и шарен феминистички блок, кој бара климатски правда со демонтирање на патријархатот.
Ситуацијата во Чиле висеше над COP25 во Мадрид како темен облак уште од моментот кога започнаа преговорите. Граѓанското општество и домородно население од целиот свет во неколку наврати ги осуди неправдите што се случуваат во јужноамериканската земја, со што се разјаснува дека фокусот на правдата не го напушти Сантијаго.El Modelo neoliberal nace y muere en Чиле / Неолибералниот модел е роден и умира во Чиле.
10-катното долго знаме беше распространето над толпата кај Нуевос Министериос, прикажувајќи илјадници лица кои сочинуваат едно око, кога гледано од далечина, како дел од Проектот „We Are Watching“. „Портретите претставуваат 190 земји, скоро секоја нација во светот. Заедно тие ги држат лидерите одговорни за иднината на нашата планета“.


Фотографии: Џеј Ди Фаруџиа

Commenti


bottom of page