top of page
  • Writer's pictureThe Climate Herald

“Red Alert for Our Planet”: Latest UN Report Warns of Lack of Global Ambition to Tackle the Climate


Photo: UN Climate Change (Flickr)

By the end of 2020, countries needed to submit updated and more ambitious Nationally Determined Contributions to tackling the climate crisis. The latest report by the UN warns that we are “nowhere close to the level of ambition needed” to avoid climate disaster.


The concept of Nationally Determined Contributions (NDCs) was coined as a result of the Paris Agreement in 2015. This means that each country that signed up to the agreement (voluntarily) states their plans to “reduce national emissions and adapt to the impacts of climate change.” The NDCs need to be updated and re-submitted every five years which is why new contributions were expected by the end of 2020.


The latest NDC Synthesis Report examined the 48 new and updated Nationally Determined Contributions it received from the different parties, including the European Union as a whole entity. The original NDCs in 2015 were not ambitious enough to limit global warming to 1.5C which is why countries needed to submit significantly better NDCs by the end-of-2020 deadline. Their contributions highlight the intended national actions from 2021 until 2030.


What was needed


Given the lack of ambition from the 2015 NDCs and the worsening situation globally in terms of carbon emissions, every country needed to present significantly more ambitious NDCs by the end of 2050.


According to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), a 45% reduction in global CO2 emissions is needed between 2010 and 2030 in order to remain below the vital 1.5C warming mark. This would also include drastic reductions in other greenhouse gas emissions such as methane for example.


What we got instead


The report notes a slight increase in ambition from some countries but it is not even close to achieving the targets the planet desperately needs to achieve. The combined emissions cuts by 2030 for all the countries who submitted their NDCs is only 3% lower than the original 2015 targets.


With these reductions, the global emissions by 2030 will only be 0.5% less than the emissions in 2010. This is a far cry from the 45% reduction in total CO2 emissions required by scientists to keep global warming below 1.5C in order to avoid catastrophic conditions.

The UK and the EU committed to more ambitious reduction targets however this would only result in a 2.8% reduction in emissions from their original pledges in 2015. This only amounts to 0.8% of the total emissions globally today.


Countries like Japan, South Korea and Russia have not presented more ambitious NDCs and Brazil and Mexico actually presented less ambitious targets.


The US and China, two of the world’s biggest emitters, had not yet submitted their NDCs months after the deadline. China has promised to increase its ambitions and the US have re-entered the Paris Agreement but we have yet to see new and improved NDCs on paper. India, Indonesia and Canada also failed to submit their NDCs before the deadline.


North Macedonia’s NDCs have been prepared but have not yet been adopted by the government meaning they were not submitted to the UNFCCC by the deadline. The draft version can be viewed here.


During the launch of the report, António Guterres, the UN secretary-general warned:


“Today’s interim report from the UNFCCC [UN Climate Change] is a red alert for our planet. It shows governments are nowhere close to the level of ambition needed to limit climate change to 1.5 degrees and meet the goals of the Paris Agreement.”

 

„Црвен аларм за нашата планета“: Најновиот извештај на ОН предупредува на недостаток на глобална амбиција за справување со климатската криза


Слика: UN Climate Change (Flickr)

До крајот на 2020 година, земјите требаше да достават ажурирани и поамбициозни национално утврдени придонеси (НДЦ) за справување со климатската криза. Најновиот извештај на ОН предупредува дека „не сме ниту близу до потребното ниво на амбиција“ за да избегнеме климатска катастрофа.


Поимот ‘национално утврдени придонеси (НДЦ)’ беше осмислен како резултат на Парискиот договор во 2015 година. Ова значи дека секоја земја што го потпиша договорот (доброволно) ги наведува своите планови за „намалување на националните емисии и прилагодување на влијанијата на климатските промени“. Националните придонеси треба да се ажурираат и повторно да се доставуваат на секои пет години, поради што се очекуваа нови поднесени придонеси до крајот на 2020 година.


Најновиот извештај за синтезата на НДЦ ги испита 48-те нови и ажурирани Национално утврдени придонеси што Рамковната Конвенција за климатски промени на ОН (УНФЦЦЦ) ги доби од различни страни, вклучувајќи ја и Европската Унија како целина. Оригиналните НДЦ во 2015 година не беа доволно амбициозни да го ограничат глобалното затоплување на 1,5 степен Целзиусов поради што земјите требаше да достават значително подобри национални придонеси со рок до крајот на 2020 година. Овие придонеси ги истакнуваат предвидените национални активности од 2021 година до 2030 година.


Што беше потребно


Со оглед на недостатокот на амбиција од НДЦ 2015 и влошената состојба на глобално ниво во однос на емисиите на јаглерод, секоја земја требаше да претстави значително поамбициозни НДЦ до крајот на 2050 година.


Според Меѓувладиниот панел за климатски промени (IPCC), потребно е 45% намалување на глобалните емисии на СО2 помеѓу 2010 и 2030 година со цел да остане под виталната граница на глобално затоплување од 1,5 степен Целзиусов. Ова исто така би вклучило драстично намалување на другите емисии на стакленички гасови, како што е на пример метанот.


Што всушност добивме


Извештајот забележува мало зголемување на амбицииите на некои земји, но не е ниту близу до постигнување на целите што очајно треба да бидат исполнети за добивање шанса за избегнување на најстрашните последици од климатската криза. Комбинираните намалувања на емисиите до 2030 година за сите земји кои ги доставија своите НДЦ е само 3% пониско од првичните цели за 2015 година.


Со овие намалувања, глобалните емисии до 2030 година ќе бидат само 0,5% помалку од емисиите во 2010 година. Ова е далеку од потребното намалување од 45% на вкупните емисии на СО2 што го бараат научниците за да се одржи глобалното затоплување под 1,5 степен Целзиусов за да се избегне неконтролирана климатска криза.


Велика Британија и ЕУ се обврзаа на поамбициозни цели за намалување на емисиите, но ова ќе резултира со само 2,8% намалување во споредба со нивните први ветувања во 2015 година. Ова изнесува само 0,8% од вкупните емисии на глобално ниво денес.


Земји како Јапонија, Јужна Кореја и Русија не претставија поамбициозни НДЦ, а Бразил и Мексико всушност претставија помалку амбициозни цели.


САД и Кина, два најголеми светски емитери сè уште ги немаат доставено своите НДЦ, месеци после крајниот рок. Кина вети дека ќе ги зголеми своите амбиции и САД повторно влезе во Парискиот договор, но сè уште не сме виделе нови и подобрени НДЦ на хартија. Индија, Индонезија и Канада исто така не успеаја да ги достават своите НДЦ пред крајниот рок.


Ревидираните национални придонеси на Северна Македонија се подготвени, но сè уште се наоѓаат во владина постапка и сè уште не се усвоени, што значи дека не беа доставени до УНФЦЦЦ пред крајниот рок. Нацрт-верзијата може да ја најдете овде.


За време на објавувањето на извештајот, Антонио Гутереш, генералниот секретар на ОН предупреди:


„Денешниот интерим извештај од УНФЦЦЦ е црвен аларм за нашата планета. Тој покажува дека владите не се ниту близу до нивото на амбиции потребни за ограничување на климатските промени на 1,5 степен Целзиусов и исполнување на целите на Парискиот договор“.

Σχόλια


bottom of page